Trang Trại chuối

Chúng tôi hiện có hơn 200 ha chuối